මොකද්ද React Native කියන්නේ ??

React Native කියන්නේ cross platform Mobile application develop කරන්න තියෙන framework එකක්..මේ framework එකේ භාවිතා වෙන්න JavaScript සහ React.js Library එක.React Native භාවිතා කරලා Android / IOS platform දෙකටම Native Applications හදාගන්න පුලුවන් . Continue reading

React.js & Node.js

React.js කියන්නෙ facebook සමාගම විසින් හදුන්වා දුන්න JavaScript UI Library එකක්..අද වන විට අපි භාවිතා කරන බොහොමයක් Enterprise Level applications වලට භාවිතා කරලා තියෙනවා. React.js භාවිතා කරලා Front-end Application එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමා මේකෙන් කියන්නේ..

සම්පූර්න playlist එකම බලන්නYoutube Channel එකට යන්න..

Youtube channel – https://www.youtube.com/c/FreestyleCoding